ಯುರೋ

EUR = 1.08 USD
-0.003021 (-0.28%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್

GBP = 1.28 USD
-0.002624 (-0.21%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯೆನ್

JPY = 0.006366 USD
-0.000011285975396836 (-0.18%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯುವಾನ್

CNY = 0.14 USD
-0.000062892527271152 (-0.05%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ