ಯುರೋ

EUR = 1.11 USD
-0.000779 (-0.07%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್

GBP = 1.30 USD
-0.002939 (-0.23%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯೆನ್

JPY = 0.009075 USD
-0.000003707371636838 (-0.04%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯುವಾನ್

CNY = 0.15 USD
-0.00013 (-0.09%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ