ಯುರೋ

EUR = 1.05 USD
+0.001728 (+0.16%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್

GBP = 1.22 USD
+0.000715 (+0.06%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯೆನ್

JPY = 0.019765 USD
+0.000049390192681797 (+0.25%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯುವಾನ್

CNY = 0.39 USD
+0.002062 (+0.54%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ