ಯುರೋ

EUR = 1.22 USD
+0.002831 (+0.23%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್

GBP = 1.37 USD
+0.00827 (+0.61%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯೆನ್

JPY = 0.009641 USD
+0.0000017657284524346 (+0.02%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ

ಯುವಾನ್

CNY = 0.15 USD
+0.000261 (+0.17%)
ನಿನ್ನೆದಿಂದ ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ