ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 05/07/2022 08:03

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಲ್ಲಿ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 3.03 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 0.30 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 0 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ದರ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏರುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.30 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.30 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.28 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾರದಲ್ಲಿ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 0.39% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. -0.09% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. 5.65% ವರ್ಷಕ್ಕೆ - ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ (DJF) ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ (GMD)
10 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 3.03 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
50 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 15.17 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
100 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 30.33 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
250 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 75.83 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 151.66 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
1 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 303.32 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
2 500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 758.30 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ
5 000 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ 1 516.59 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ

ಇಂದು, 10 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 3.03 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. 25 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ನೀವು 7.58 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ನೀವು 15.17 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 50 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 100 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 30.33 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. 75.83 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಗೆ ನೀವು 250 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತದೆ 151.66 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 500 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್.

   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಇಂದು 05 ಜುಲೈ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
05.07.2022 0.303318 -5.1 * 10-5
04.07.2022 0.303369 -0.000547 ↓
03.07.2022 0.303916 4.49 * 10-7
02.07.2022 0.303915 -0.002005 ↓
01.07.2022 0.305921 0.004355 ↑

ಇಂದು 0.303318 GMD = 500 DJF. 4 ಜುಲೈ 2022, 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.303369 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ 3 ಜುಲೈ 2022 - 0.303916 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ DJF / GMD ವಿನಿಮಯ ದರ 01.07.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. 1 ಜುಲೈ 2022, 1 ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.305921 ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ.

   ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಜಿಬೂಟಿ. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ DJF. ಜಿಬೂಟಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.

ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: D. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ರಾಜ್ಯ: ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ GMD. ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದ ದಲಾಸಿ ನಾಣ್ಯ: butut.