ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 18/05/2022 18:56

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ = 2.91 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಈಗ 0.29 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 0 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ದರವು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 0 ಶೇಕಡಾವಾರು ಬಿಂದುವಿನ ನೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.29 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.29 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 0.35 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 0.47% - ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು -0.11%.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (CDF) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ (CDF) ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS)
10 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 2.91 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
50 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 14.53 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
100 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 29.06 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
250 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 72.65 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
500 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 145.29 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
1 000 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 290.59 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
2 500 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 726.46 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್
5 000 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ 1 452.93 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಇಂದು, 2.91 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 10 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್. ನೀವು 7.26 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 25 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್. ಇಂದು, 50 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು 14.53 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 100 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 29.06 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 72.65 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ನೀವು 250 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ನೀವು 145.29 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೊಮಾಲಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 500 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್.

   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದು 18 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
18.05.2022 0.290586 0.001117 ↑
17.05.2022 0.289468 0.000217 ↑
16.05.2022 0.289251 0.00287 ↑
15.05.2022 0.286382 -
14.05.2022 0.286382 -0.002847 ↓

ಇಂದು 500 CDF = 0.290586 SOS. 17 ಮೇ 2022, 1 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ = 0.289468 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 16 ಮೇ 2022, 1 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.289251 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ CDF / SOS ವಿನಿಮಯ ದರ 18.05.2022. 14 ಮೇ 2022, 1 ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.286382 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್.

   ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಗೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Fr. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಾಜ್ಯ: ಕಾಂಗೋ (ಕಿನ್ಶಾಸಾ). ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ CDF. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಾಣ್ಯ: centime.

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SOS. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.