ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು
ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಇತಿಹಾಸ
ಯುಎನ್ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ದಶಮಾಂಶ 24/05/2022 17:30

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಇಂದು.
10 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ = 6.22 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 0.62 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 0 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ
ಪರಿವರ್ತಿಸಿ

ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.63 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.34 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 0.26 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. -0.78% - ವಾರಕ್ಕೆ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗೆ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 7.47% ತಿಂಗಳಿಗೆ - ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು 83.44% ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವರ್ ದಿನ ವಾರ ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳು
   ವಿನಿಮಯ ದರ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR) ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ

ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ (SOS) ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ (LKR)
10 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 6.22 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
50 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 31.12 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
100 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 62.23 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
250 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 155.58 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
500 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 311.16 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
1 000 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 622.31 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
2 500 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 1 555.79 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ
5 000 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ 3 111.57 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ

ಇಂದು, ನೀವು 10 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 6.22 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 15.56 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಗಿ ನೀವು 25 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. . ಇಂದು, 31.12 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು 50 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್. 100 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು 62.23 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. . ಇಂದು, 250 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು 155.58 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ನೀವು 500 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 311.16 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ.

   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು 24 ಮೇ 2022

ದಿನಾಂಕ ದರ ಬದಲಾವಣೆ
24.05.2022 0.622315 0.008641 ↑
23.05.2022 0.613673 0.004761 ↑
22.05.2022 0.608912 -
21.05.2022 0.608912 -0.012857 ↓
20.05.2022 0.621769 0.000482 ↑

ಇಂದು 0.622315 LKR = 500 SOS. 23 ಮೇ 2022, 1 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ = 0.613673 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. 22 ಮೇ 2022, 1 ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ = 0.608912 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ದರ 24.05.2022 ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ಲಿನ ವಿನಿಮಯ ದರ 22.05.2022.

   ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಇತಿಹಾಸ

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು

ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Sh. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ SOS. ಸೊಮಾಲಿ ಶಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಕೇತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿಹ್ನೆ: Rs. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ LKR. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ: ಶೇ.